Açıköğretim Fakültesi

Açıköğretim Fakültesi

Okunmamış mesajgönderen exe » Cmt Nis 17, 2010 7:28 am

Açıköğretim Fakültesi

Açıköğretim Fakültesi, 1971 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin
başlattığı çalışmaların devamını oluşturan bir oluşumdur. O dönemde televizyon
ile eğitim ve öğretim teknolojisi konularında çalışmaya başlayan Televizyon
ile Eğitim Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından pilot proje olarak desteklendi.
Enstitü daha sonra İletişim Bilimleri Fakültesi’ne dönüştü. İletişim Bilimleri Fakültesi,
Sinema ve Televizyon, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması ile
İletişim Sanatları bölümlerinden oluşuyordu.
2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının çıkışıyla Açıköğretim Fakültesi kuruldu ve
İletişim Bilimleri Fakültesi de bölümleriyle beraber bu fakülteye bağlandı.
18 Ağustos 1993 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 496 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Açıköğretim sistemi yeniden şekillendi.

Açıköğretim Fakültesinin İktisat ve İş İdaresi programlarındaki öğrenciler devredilerek
merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim öğretim yapmak üzere İktisat ve İşletme
Fakülteleri oluşturuldu. Bu fakültelere bağlı başka dört yıllık programlar da
açıdı. Önlisans, lisans tamamlama, her türlü sertifika programı ve diğer yaygın eğitim
hizmetlerini yürütme görevi Açıköğretim Fakültesine verildi. Üniversitede açıköğretim
uygulayan fakülte ve yüksekokullar ile ekstern öğrenci alan birimlere,
Açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo ve televizyon programları, bilgisayar, akademik
danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisler vermekle
yine Açıköğretim Fakültesi yükümlü kılındı.
Fakültenin verdiği hizmetler aşağıdaki dört boyuttan oluşuyor:
• Basılı Ders Malzemeleri: Basılı ders malzemeleri, uzaktan öğretim tekniğine
göre hazırlanıp çoğaltılan ve öğrencinin kendi kendine rahatça anlayabileceği
biçim ve üslupta hazırlanır. Bu malzemelerin yazılmasında, başta Anadolu
Üniversitesi olmak üzere, diğer bütün üniversitelerin öğretim elemanlarının
katkıları bulunur.
• Televizyon ve Radyo Programları: Bu programlar basılı malzemeleri desteklemek
üzere Anadolu Üniversitesinin televizyon ve radyo stüdyolarında
hazırlanır.
• Akademik Danışmanlık: Gerekli hallerde öğrencilerin öğretim elemanlarıyla
bir araya getirildiği faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, açıköğretim sisteminde zorunlu
değildir. Bu hizmetler için diğer üniversitelerin kapalı mekanları ve öğretim
elemanlarından yararlanılır.
• Öğrenci İşleri ve Sınavlar: Öğrenci kayıt-kabulü, sınavların yapılması ve
değerlendirilmesi, bilgilerin saklanması ve haberleşme ile igili işlemler Üniversitenin
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle yürütülür.
Açıköğretim yoluyla yürütülecek olan bir program, öncelikle fakültece projelendirilir.
Sonra basılı ders malzemeleri Anadolu Üniversitenisinin veya diğer üniversitelerin
konu ile ilgili öğretim elemanlarına yazdırılır. Bu kitaplar Editör adı verilen
uzaktan öğretimde basılı malzeme hazırlama konusunda uzman olan öğretim elemanlarınca
yeniden düzenlenir. Daha sonra üniversitenin modern basımevinde
milyonlarca sayfa basılır. Basılı ders malzemelerini destekleyecek televizyon ve
radyo programları ise Açıköğretim Fakültesinin televizyon ve radyo stüdyolarında
hazırlanır. Akademik danışmanlık hizmetleri üniversitelerin öğretim elemanları tarafından,
ilgili üniversitelerde yapılır. Bu faaliyetler genellikle çalışma saatleri dışında
olduğu için isteyen her öğrenci yararlanabilir.
Uygulanan her programın bir de sınav boyutu vardır. Sınavlar, Üniversitenin Bilgisayar
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğrencilere yakın sınav merkezlerinde
yapılır, değerlendirilir ve sonuçlar saklanır. Yine kayıt, kayıt yenileme ve
benzeri öğrenci işleri de aynı merkez tarafından yürütülür.
496 Sayılı Kararnameye göre, İşletme ve İktisat Fakültelerince yürütülen programlar
şunlardır:
İktisat Fakültesi;
• İktisat Bölümü,
• Maliye Bölümü,
• Kamu Yönetimi Bölümü,
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
İşletme Fakültesi;
• Muhasebe-Finansman Bölümü,
• Yönetim-Organizasyon, Personel Bölümü,
• Pazarlama Bölümü
Aynı kararnameye göre Açıköğretim Fakültesinin yürüttüğü programları ise şunlardır:
• Sosyal Bilimler Önlisans Programı,
• Ev İdaresi Önlisans Programı,
• İş İdaresi Önlisans Programı,
• Halkla İlişkiler Önlisans Programı,
• Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı,
• Dış Ticaret Önlisans Programı,
• Mahalli İdareler Önlisans Programı,
• Büro Yönetimi Önlisans Programı,
• Satış Yönetimi Önlisans Programı,
• Muhasabe Önlisans Programı,
• Hemşirelik-Ebelik-Teknisyenlik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans
Programları,
• Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı,
• Tarım ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı,
• Eğitim Önlisans Programları ve oniki branşı kapsayan bir yıllık lisans tamamlama
programları.
Ayrıca, Batı Avrupa ülkelerinde yürütülen İşletme ve İktisat programları ve “Açık
Lise” diğer etkinlik alanlarını oluşturuyor.
Bu programlar içinde yeralan “Öğretmen Programları”na kısaca değinmekte yarar
görüyoruz.
Eğitim Önlisans Programı: 1973 yılında çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanununda
tüm öğretmenlerin yükseköğrenimli olması öngörülmüştür. Oysaki Milli Eğitim
Sisteminde görevli yaklaşık 140 bin öğretmen ortaöğrenimli idi. Milli Eğitim Bakanlığı
ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokolle bu öğretmenlere 1986-1987
öğretim yılında iki yıllık yükseköğretim programı (önlisans düzeyinde) açılmıştır.

1996-1997 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 137 bin öğretmen mezun olup yükseköğretim
diploması almıştır. Böylelikle öğretmenler hem alanlarında en son bilgilere kavuşturulmuş
ve hem de özlük hakları yönünden geliştirilmiştir.
Halk Eğitim Öğretmenleri Önlisans Programı: Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan
bir protokol gereğince, Halk Eğitim Merkezleri’nde görevli ortaöğrenimli öğretmenlere
Eğitim Önlisans Programı hazırlanmıştır.
Bu program 1990-1991 öğretim yılında yaklaşık 2.000 Halk Eğitim Öğretmeni için
uygulanmıştır.
İlkokul öğretmenlerine uygulanan Eğitim Önlisans Programının, halk eğitimle ilgili
konularda desteklenmesinden oluşan Halk Eğitim Öğretmenleri Önlisans Programı
iki öğretim yılı süreli bir önlisans programıdır.
Lisans Tamamlama Programı: Lisans tamamlama Programları, ortaöğretim kurumlarında
görev yapmakta olan iki ve üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu branş öğretmenleri
için açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokole göre açılan bu
programların amacı, sayıları 80 bine varan bu öğretmenlerimize, kendi branşlarında
lisans eğitimi vermektir.
1990-1991 öğretim yılından itibaren, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya,
Biyoloji, Tarih ve Coğrafya, Resim İş, Beden Eğitimi, İngilizce, Fransızca, Almanca
branşlarında eğitim programları açılmıştır. Programlardan 30 bin öğretmen mezun
olmuştur.
Her iki programın uygulanmasıyla Türkiye'deki öğretmelerin yarısına yakını
Açıköğretim Fakültesinden yükseköğretim düzeyinde diploma almış oldu.
İlköğretim Öğretmenleri Lisans Tamamlama Programı: Bu program, zorunlu eğitimin
sekiz yıl olmasından sonra açıldı. Amacı, ilköğretimde görevli öğretmenleri
Lisans eğitimine kavuşturmak ve ek branş kazandırmaktır.
Programa, 1997 yılında 25 bin öğretmen kaydoldu. Dileyen diğer ilköğretim öğretmenleri
de kaydolarak, dört yıllık fakülte diploması alabileceklerdir. Bu programın
tamamlanmasından sonra, Eğitim Sistemindeki bütün öğretmenler dört yıllık fakülte
mezunu olacaktır. Bu programa ilişkin ayrıntılı bilgiyi “Öğretim Kılavuzu”
nda bulabilirsiniz.

Özet
Açıköğretim, eğitime olan isteğin artması ve okullardaki örgün eğitim kapasitesinin bu isteğe
cevap verememesi karşısında başvurulan bir eğitim şeklidir.
Bu eğitim şekli, örgün eğitimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim değildir. Çünkü
örgün eğitimde başvurulan yüz yüze eğitime, açıköğretimde de başvurulur. Bunun yanında
öğretimi etkin hale getirmek için en yeni eğitim teknolojisi ürünleri de devreye girer.
Açıköğretim dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinin başvurduğu bir öğretim şeklidir.
Bu ülkelerin açık yükseköğretim programları arasında öğretmenlere yönelik olanlar da vardır.
Türkiye'de açıköğretim uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1960 yılında başlatılmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kurulmuştur.
En yeni iletişim teknolojileri ile donanmış olan fakülte halen Türkiye'de açık yükseköğretim
yapan tek kuruluştur.
Fakülte'nin uyguladığı programlar arasında, dört yıllık İş İdaresi ve İktisat Programları, iki
yıllık Önlisans Programları, Batı Avrupa Programları ve değişik düzeylerde öğretmen programları
bulunuyor.
Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı yükseköğretim öğrencileri, tüm yükseköğretim öğrencilerinin
yarısından fazladır.


kaynak : http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite04.pdf
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Dön Açıköğretim Fakültesi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir