BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SOSYOLOJİ 2010ve2011 ÇIKMIŞ SORULAR

BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SOSYOLOJİ 2010ve2011 ÇIKMIŞ SORULAR

Okunmamış mesajgönderen exe » Sal Ağu 02, 2011 1:02 pm

2010 ARA SINAV

1. Yorumlayıcı yaklaşımla ilgili hangisi doğrudur
a. köklerini a.comte ve e.durkheim in düşüncelerinden alır.
b. Toplumsal gerçekliği insan öznelliğinden bağımsız dışsal bir gerçeklik olarak görür
c. Bazı kültürlerin kurallarının diğer kültürlerde geçerli olmayabileceğini kabul eder
d. Bütün bilimlerin kullandığı tek bir yöntem olduğunu,bilimin tek bir mantığı olduğunu savunur
e. Sosyal bilimlerde de doğa bilimlerindeki gibi deney ve gözlem kullanılması gerektiğini savunur
CEVAP: C

2. kadının özgürleşmesi için yalnızca ataerkilliğinin yasal ve siyasal yapılarının değil, toplumsal ve kültürel kurumlarınında altüst edilmesi gerektiğini savunan feminist görüş hangisidir?
a. liberal feminizm
b. ekofeminizm
c. postmodern feminizm
d. psikanalitik feminizm
e. radikal feminizm
CEVAP: E

3. hangisi bilimin amaçlarından biri değildir
a. gözlem yoluyla konusunu oluşturan olgular kavramak,betimlemek,sınıflandırmak
b. siyasi otoritelerin doğru bulduğu bilgi ve düşünceleri doğrulamak
c. olgular arasında nedensellik ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri gözlem yoluyla sınamak
d. doğruluğu ispatlanmış ilişkileri genelleyerek soyut yasalar ve teoriler haline getirmek
e. yasa ve teorilere dayanarak incelediği olguya ilişkin gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak
CEVAP: B

4. sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran sosyolog hangisidir
a. karl marx
b. Saint simon
c. emilie durkheim
d. auguste comte
e. max weber
CEVAP: D

5. max weber e göre sanayi kapitalizmini tanımlayan en temel özellik hangisidir
a. sanayi kapitalizminde üst yapıyı belirleyen tam rekabetçi piyasa koşullarıdır
b. sanayi kapitalizmi üretimin toplumsallaştığı bir sistemdir
c. kapitalist toplumda bireyin sınıfsal konumu üretim araçlarına sahip olup olmadığına bağlıdır
d. kapitalist toplum eşitsizlik üreten bir sistemdir ve sınıf mücadelesi sonucu bu eşitsilik ortadan kalkacaktır
e. sanayi kapitalizmi üretim, yönetim ve toplumsal yaşamın rasyonel değerler üzerinde inşa edildiği bir sistemdir
CEVAP: E

6. hangisi nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir
a. survey
b. deney
c. yarı yapılandırılmış gözlem
d. yapılandırılmış gözlem
e. yarı deney
CEVAP: C

7. ideoloji ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a. ideoloji genel geçerli bilgilerden meydana gelir
b. ideoloji bir dünya görüşüdür
c. ideoloji toplumsal yaşamdaki fikir inanç ve değerleri üreten genel maddi süreçtir
d. belirli bir grubun veya sınıfın içinde bulunduğu durumu ve hayat deneyimlerini simgeleyen inanç ve fikirlerdir
e. ideoloji 18.yy da aydınlanma düşüncesinin ürettiği bir kavramdır
CEVAP: A

8. hangisi nitel yöntemin özelliklerinden biridir
a. temsili örneklemlerden veri toplayarak verilerini araştırma evrenine genellemesi
b. araştırmacıların nesnel olması gerektiğini savunması
c. hipotezlerini araştırmanın başında oluşturması
d. bireylerin sosyal eylemlerinin ardında yatan nedenleri anlamaya çalışması
e. standartlaştırılmış ve yapılandırılmış veri toplama araçları kullanması
CEVAP: D

9. hangisi G.P Murdock’un evrensel aile görüşüne karşı verilen bir örnektir
a. boşanmış aileler
b. kibutz aileleri
c. türkiyede kırsal kesimde yaşayan geniş aileler
d. taygeldi ailesi
e. berdel
CEVAP: B

10. hangisi postmodernizmin özelliklerinden biri değildir
a. postmodern teoriler modern olarak adlandırılan çağın bilim anlayışına eleştirel yaklaşırlar
b. postmodernizm yalnızca sosyolojide değil sanat,müzik,edebiyat,kültür ve sosyal bilimlerde etkili olan bir yaklaşımdır
c. postmodernizm modernizmle uyum halinde ve onun devamı niteliğinde gelişir
d. postmodern yaklaşım diğer tüm yaklaşımlara eleştirel bakar
e. postmodern teoriler toplumsal dünyaya eleştirel yaklaşıma benzer bir tutumla yaklaşırlar
CEVAP: C

11. hangisi çoğulcu yaklaşımın siyasal partilerle ilgili değerlendirmelerinden biri değildir
a. siyasal partiler yalnızca belirli ve sınırlı bir toplumsal kesimi temil eder
b. siyasal partiler arasında rekabet gereklidir
c. siyasal partiler parlemento için temsilcilerin seçilmesine olanak tanıyan organizasyonlardır
d. siasal partiler halkın desteğini sağlayarak devlet iktidarının kontrolünü ele geçirmeye çalışır
e. siyasal partiler istikrarlı bir örgüte sahip siyasi topluluklardır
CEVAP: A

12. hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir
a. kültür
b. demografi
c. teknoloji
d. toplumsal cinsiyet
e. çevre
CEVAP: D

13. küresel düzeyde sermaye birikimi gerçekleştirebilmek için yatırım, üretim ve planlama faaliyetlerini birden fazla ülkede gerçekleştiren şirket türü hangisidir
a. kamu iktisadi
b. ticari vakıf
c. ulusötesi
d. anonim
e. limited
CEVAP: C

14. hangisi durkheim ın toplum çözümlemesinde yer alan önemli bir kavram değildir
a. çatışma
b. toplumsal düzen
c. dayanışma
d. işbölümü
e. uzlaşma
CEVAP: A

15. karl marx’ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram hangisidir
a. üst yapı
b. dayanışma
c. üretim ilişkileri
d. sosyal statü
e. üretim teknikleri
CEVAP: C

16. emilie durkheim ın gelişiminde önemli bir rol oynadığı kabul edilen sosyolojik yaklaşımın genel adı hangisidir
a. feminizm
b. sembolik etkileşimcilik
c. toplumsal eylem yaklaşımı
d. yapısal işlevselcilik
e. post-modernizm
CEVAP:D

17. ekonomik büyümenin aşamaları isimli çalışmasında geleneksel toplumların beş aşamadan geçerek modern olduklarını belirten rostow a göre hangisi bu aşamalardan biri değildir
a. kalkış aşaması
b. olgunluk aşaması
c. geleneksel toplum aşaması
d. yaygın tüketim aşaması
e. komünal toplum aşaması
CEVAP: E

18. hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir
a. akıl
b. özgürlük
c. birey
d. adalet
e. gelenek
CEVAP: E

19. hangisi Türkiye tarımında önemi giderek azalan yapısal ilişkilerden biridir
a. Küçük meta üretimi
b. İmece
c. Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği
d. Küçük köylü mülkiyeti
e. Ücretsiz hane halkı emeği
CEVAP: B

20. wallerstein ın sermayenin uluslar arası dolaşımı ve kapitalizmin uluslar arası örgütlenmesi temelinde açıkladığı kuramı (teorisi) hangisidr
a. küreselleşme kuramı
b. emperyalizm kuramı
c. dünya sistemi kuramı
d. bağımlılık kuramı
e. modernleşme kuramı
CEVAP: C

21. marxist-çatışmacı yaklaşıma göre iktidarın kaynağı hangisinde bulunur
a. ekonomik altyapı
b. ekonomik üstyapı
c. kültürel altyapı
d. kültürel üstyapı
e. siyasal üstyapı
CEVAP: A

22. kültürün kendi içinden ve dışından gelen etkilere açık olmayan ve değiştirilemeyen tutarlı bir bütün olduğunu savunan kavram hangisidir
a. kültürel çeşitlilik
b. kültürel determinizm
c. kültürel emperyalizm
d. kültürel rölativizm
e. kültürel etkileşim
CEVAP: B

23. demokrasi kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a. çağdaş toplumların koşullarına en uygun yönetim biçimidir
b. katılımcı demokrasi her yurttaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimidir
c. demokrasinin yerleşmesi anayasal hukuk devletinin varlığına bağlıdır
d. günümüzde katılımcı demokrasi tüm ülkelerde yaygın bir şekilde görülmektedir
e. demokrasi kavramı antik yunan a dayanmaktadır
CEVAP: D

24. aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez
a. elitist kültür
b. Çingene kültürü
c. hip-hop kültürü
d. eşcinsellik kültürü
e. punk kültürü
CEVAP: A

25. M. Poster’a göre T.Parsons ailenin yapısını sosyalizasyon işleviyle bağlantılı olarak tanımlarken hangisinin önemini azaltır
a. ekonomik işlev
b. ailenin yeniden üretimi
c. eğitim işlevi
d. üreme işlevi
e. cinsel işlev
CEVAP: B

26. hangisi geleneksel otorite tipine örnektir
a. Napolyon
b. obama
c. sarkozy
d. II.elizabeth
e. Atatürk
CEVAP: D

27. kültürel kimlikler için başlangıçta normal ve doğal olduğu varsayılan ancak farklı düzlemlerde karşımıza homofobi,heterofobi,zenofobi,islamofobi ve ırkçılık olarak ortaya çıkan durum hangisidir
a. kültürel determinizm
b. kültürel etkileşim
c. kültürel çeşitlilik
d. kültürel rölativizm
e. etnosantrizm
CEVAP: E

28. kitle kültürü, kültür endüstrisi, kültürel meta üretimi, aklın araçsallaştırılması gibi temel kavramları kullanan okul hangisidir
a. Frankfurt okulu
b. kültürel çalışmalar okulu
c. annales okulu
d. Chicago okulu
e. işlevselci okul
CEVAP: A

29. hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin, eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan kavramdır
a. yatay hareketlilik
b. toplumsal değişim
c. statü
d. yüklenen statü
e. kazanılmış statü
CEVAP: E

30. hangisi ailenin dikey genişlemesine bir örnektir
a. birden fazla evlilik
b. eşlerden birinin anne-babasının aileye katılması
c. çocukların evlenmesi
d. evlatlık alınması
e. çocukların doğması
CEVAP: B

...........................................................................................................................

2010 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FİNAL SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir?
A) Gelenek
B) Birey
C) Özgürlük
D) Akıl
E) Adalet

2. M. Weber dünya dinlerini karşılaştırmalı olarak ele alırken aşağıdaki dinlerden hangisini incelememiştir?
A) Hıristiyanlık
B) islam
C) Budizm
D) Hinduizm
E) Şintoizm

3. Toplumun varlıklı kesimlerine mensup bireylerin vergi kaçırma, yasa dışı satışlar, menkul ve gayrimenkul sahtekârlıkları, zimmete para geçirme gibi işledikleri suçlar hangi suç türü kapsamına girer?
A) Duygusal Suçlar
B) Örgütlü suç
C) Beyaz Yakalı Suçlar
D) Sibersuç
E) Mülke ilişkin suçlar

4. Wallerstein'ın sermayenin uluslararası dolaşımı ve kapitalizmin uluslararası örgütlenmesi temelinde açıkladığı kuramı (teorisi) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modernleşme Kuramı
B) Küreselleşme Kuramı
C) Emperyalizm Kuramı
D) Dünya Sistemi Kuramı
E) Bağımlılık Kuramı

5. Aşağıdakilerden hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin, eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan kavramdır?
A) Yatay hareketlilik
B) Toplumsal değişim
C) Statü
D) Yüklenen statü
E) Kazanılmış statü

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de suç oranlarındaki artışın nedenlerinden biri değildir?
Farklı milletlerden gelen çok sayıda göçmenin bulunması
Şehirleşme ve İç göç nedeniyle yeni bir sosyal çevreyle bütünleşmeye çalışan bireylerin bu süreçte bir çok sorun yaşaması
Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin artması
Giderek daha çok parçalanmış ailenin ortaya çıkması
Suçlara verilen cezaların etkisiz kalması

7. Dinin ve devletin ayrı ayrı kendi özerkliğine sahip olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modernleşme kuramı
B) Laiklik
C) Concordat
D) Evrim kuramı
E) Sekülerleşme kuramı

8. Sekülerleşme kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sekülerleşmenln ortaya çıktığı toplumlarda bilimsel, teknolojik ilerleme ve entelektüel birikim görülür.
B) Sekülerleşme tarih dışı bir kavramdır.
C) Sekülerleşme tarihsel bir süreci ifade eder.
D) Sekülerleşme dinin toplumsal yaşamın tüm alanlarından çekilmesi sürecidir.
E) Sekülerleşme dinin kendi alanına geri çekilmesi demektir.

9. "Türkiye'de Cumhuriyet rejimi sırasında ümmet hissinin din meselelerinde gücünü kaybetmediğini" ileri süren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilmi Ziya Ülken
B) Ruşen Çakır
C) Emre Kongar
D) Niyazi Berkes
E) Şerif Mardin

10. Dini sosyal psikolojik yaklaşım içinde ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) F, Engels
B) E. Pace
C) M. Weber
D) E. Durkheim
E) M. Eliade

11. Aşağıdakilerden hangisi Eğitimin Gizli işlevlerinden biri değildir?
A) Eş seçme, tanıdık sağlama
B) Bireyin suça itilmesini ve toplumdan dışlanmasını önlemesi
C) Rekabeti özendirmesi, artırması
D) Toplumun ekonomik yapısının taleplerine yönelik iş gücünün yetiştirilmesi
E) Bireyin statü kazanması

12. Medya mesajlarının, insanların beynine zerk edilen bir ilaç gibi güçlü bir etkisi olduğunu ileri süren kitle iletişim modeli/yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırlı etkiler yaklaşımı
B) Güçlü etkiler yaklaşımı
C) Hipodermik şırınga modeli
D) Propaganda analizi
E) Kullanımlar-doyumlar yaklaşımı

13. Gordon Child'e göre aşağıdakilerden hangisi ilk kentleri, neolitik köylerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Tabakalaşma sistemi içinde kral, rahip,yönetici sınıf ve çiftçilerin yer alması
B) Resim, heykel gibi sanatsal yapılar yapma ve soyut düşünme yeteneğinin gelişmesi
C) İlk kentler ekonomisinin tarımdan elde edilen artı ürüne dayanması
D) Takvim ve matematik kullanılmaya başlanması
E) Tarım dışı elde edilen gelirle tapınak ve anıtsal yapıların inşa edilmesi

14. Hangi uluslararası çalışmadan sonra Türkiye'de çevre konuları belli bir düzeyde devlet tarafından desteklenmeye ve medya aracılığıyla kamunun bilgisine sunulmaya başlanmıştır?
A) 1972 Stockholm Konferansı
B) 1992 Dünya Zirvesi-Rio de Janeiro
C) 1993 Nüfus ve Hayat Kalitesi Bağımsız Komisyonu
D)1996 Bişkek Semineri
E) 1997 Bükreş Semineri

15. Okul içi ve derslik içi mikro toplumsal süreçlere odaklanan Eğitim Sosyolojisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışmacı Kuramlar
B) Fenomenolojik Yaklaşım
C) Yorumsamacı Yaklaşım
D) Bilgi Sosyolojisi
E) Yapısal-işlevselcl Yaklaşım

16. Ernest Burgess'in ortak merkezli bölge modeli içinde yer alan beşinci dairede aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
A) İlk göç edenler
B) İş ve ticari kurumlar
C) İşçilerin oturduğu mahalleler
D) Yöre kentler (banliyöler)
E) Üst sınıfların yaşadığı mahalleler

17. Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?
A) Gözlem yoluyla konusunu oluşturan olguları kavramak, betimlemek, sınıflandırmak
B) Siyasi otoritelerin öne sürdüğü bilgi ve düşünceleri doğrulamak
C) Doğruluğu ispatlanmış ilişkileri genelleyerek soyut yasalar ve teoriler haline getirmek
D) Olgular arasında nedensellik ilişkileri kurmak ve bu İlişkileri gözlem yoluyla sınamak
E) Yasa ve teorilere dayanarak incelediği olguya ilişkin gelecekle ilgili tahminlerde

18. Henry Lefebre'nin somut mekân kavramını eri ivi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük yaşam pratiklerimizin gerçekleştiği toplumsal mekândır
B) Mekân üzerinde inşa edilen fabrikalardır.
C) Devletin mekân üzerindeki kontrolüdür,
D) Kapitalist üretim ilişkilerinin oluşumudur.
E) Mekân bir mal gibi alınıp satılan değişim değeridir.

19. "İletişim "anlamlandırma" mekanizması içinde çalışır. Bundan dolayı bu mekanizmayı çözümlemek için ideoloji, dil, anlam, temsil, iktidar olguları üzerinde durulmalıdır" görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
A) işlevselcillk I
B) Çoğulcu yaklaşım
C) Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu
D) Liberal çoğulcu yaklaşım
E) Marksizm

20. Robert Park'a göre, aşağıdakilerden hangisi kentin biyotik düzeyinde yer almaktadır?
A) Bir mahallede oluşturulan akrabalık ve komşuluk ilişkileri
B) Konut, iş ve ticari merkezler
C) Toplumun örf ve adetleri
D) Toplumun ortak duygu ve düşünceleri
E) Cami ve kilise gibi inşa edilen ibadet alanları

21. Eğitim Sosyolojisinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretim ilke ve yöntemleri
B) Toplumsal tabakalaşma
C) Toplumsal yapının çözümlenmesi
D) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler etkileşimler
E) Eğitim felsefesinin araştırılması

22. Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Kontrol yaklaşımlarına göre gençlerin moral değerlere ve düzene» bağlılıkları zayıfladığında suçluya dönüşmelerine yol açan nötralizasyon tekniklerine örnek olarak verilemez?
A) Başkalarına zarar vermenin reddedilmesi
B) Bilinçli olarak ve istekli biçimde başkalarına zarar verilmesi
C) Sorumluluğun reddedilmesi
D) Suç grupları ya da çetelerine bağlılığın toplumsal değerlere bağlılığın önüne geçmesi
E) Suçluların kınayanları kınaması

23. Kitle iletişiminin işlevselci analizi aşağıdakilerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Medyadaki içeriklerin izleyiciler tarafından yorumlanması ve tercihlerinde
B) Medyanın izleyiciler tarafından aktif bir şekilde değerlendirilmesinde
C) Medyanın toplumdaki bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinde
D) Medyanın bir propaganda aracı olarak kullanımında
E) Medyanın sosyal düzen ve yapının korunmasındaki rolünde

24. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların sınıflandırılmasında ver almaz?
A) Suç ve kabahatler
B) Din kuralları
C) Örf ve adetler
D) Moda kuralları
E) Hukuk kuralları

25. Aşağıdakilerden hangisi Friedman'ın sıraladığı dünya kentlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Çokuluslu şirketlerin yönetim merkezlerinin yoğunlaştığı yerlerdir.
B) Ulus devletlerin mal ve sermaye akışını tamamıyla kontrol ettiği kentlerdir.
C) Önemli kabul edilen üretimlerin yoğunlaştığı yerlerdir.
D) Uluslararası kurumların yoğunlaştığı yerlerdir
E) Finansal hareketlerin yoğunlaştığı yerlerdir.

26. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve toplumsal değişme arasındaki ilişkileri açıklayan görüşlerden biri değildir?
A) Toplumsal değişmeler ve eğitim arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu savunan görüş
B) Yeniden oluşumcu ve modernist görüş
C) Tutucu ya da çatışmacı görüş
D) Paternalist görüş
E) Eğitimi hakim sınıfların kendi çıkarlarına hizmet eden ve onları koruyan bir araç olarak gören görüş

27. "İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları" çalışmasında devletin baskı aygıtları ve ideolojik aygıtları arasındaki farka dikkat çeken teoriysen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Louis Althusser
B) Antonio Gramsci
C) Michel Eoucaultl
D) Roland Barthes
E) Stuart HalI

28. Medyanın imge/gösterge ve gerçeklik arasındaki farkı silikleştirici rol oynadığını vurgulayan teorisyen aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Pierre Bourdieu
B) Roland Barthes
C) Michel Foucault
D) Marshall McLuhan
E) Jean Baudrillard

29.Medyadaözelliklehaberprogramlarındaekonomi,politika,sanathaberleriyerine
dahaçokünlükişilerinözelhayatlarıveskandallargibisansasyonelveeğlendiriciiçeriklerinsunulması aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Entertainment
B) Deregülasyon
C) Enformasyon
D) Infotainment
E) Regülasyon

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 sonrası gerçekleşen kentleşme sürecinin özelliklerinden biri değildir?
A) Türkiye'de kentleşmenin doygunluğa ulaşması
B) Kentsel bütünleşmenin gerçekleşmesi
C) Kent mekanlarının yeni yatırım alanlarına dönüştürülmesi
D) 1984 te çıkan gecekondu affı ile ilk gecekonduların dönüşümünün sağlanması
E) Kentler arası göçün yaygınlaşması

Cevaplar :
1-A / 2-E / 3—C / 4-D / 5-E / 6-A / 7-C / 8-B / 9-E / 10-C / 11-D / 12-C / 13-E / 14-A /15-C / 16-D / 17-B / 18-A / 19-C / 20-B / 21-D / 22-B / 23-E / 24-A / 25-B / 26-D / 27-A / 28-E / 29-D / 30-B

...........................................................................................................................

2010 sosyoloji bütünleme

1. "İktidar Seçkinleri" adlı çalışmasında iktidar elitlerinin analizini yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilfredo Pareto
B) Talcott Parsons
C) Mehmet Tuman
D) C. VVright Mills
E) Gaetano Mosca

2. Durkheim'a göre nüfus yoğunluğunun az olduğu toplumlarda görülen ve benzerlik duygusunun hakim olduğu dayanışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik dayanışma
B) Geleneksel dayanışma
C) Mekanik dayanışma
D) Küçük grup dayanışması
E) Cemaat dayanışması

3. Aşağıdakilerden hangisi Merton'un işlevselci analizin açmazlarını aşmak için önerdiği kavramlardan biri değildir?
A) Gizil işlev
B) Açık işlev
C) Bozuk işlev
D) Olumsuz işlev
E) işlevsel birlik-bütünlük

4. (l)Ayşe Hanım, okulda verdiği dersler bittikten sonra eve geldi, bebeğini bakıcıdan teslim aldı ve besledi. (II) Daha sonra çalışma odasına yöneldi, çünkü yarın sabah teslim etmesi gereken sınav kâğıtlarını biran önce okumazsa, bu akşam okul gösterisinde büyük kızının vereceği konseri izleyemeyecekti. (III) insanların işleri nedeniyle ailelerini ihmal etmemesi gerektiğine inanıyor ve konsere yetişemezse çevresinin kendisini kınayacağını düşünüyordu.
Yukarıdaki metinde norm ve değer kavramları numaralanmış cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) İve III
E) I, II ve III

5. Weber'e göre yasal-ussal otorite ve örgüt tipi, temel olarak aşağıda verilen eylem tiplerinden hangisi ile ilişkilidir?
A) Akılcı eylem
B) Geleneksel eylem
C) Duygusal eylem
D) Mekanik eylem
E) Tepkisel eylem

6. Karl Marx'ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dayanışma
B) Üstyapı
C) Sosyal statü
D) Üretim teknikleri
E) Üretim ilişkileri

7. "Ebeveynler arasındaki çözülmemiş çatışmalardan çıkan gerilim ve düşmanlık çocuğa yansıtılır. Çocuklar ebeveynler tarafından gerilimlerini gidermek için günah keçisi olarak kullanılırlar" düşüncesini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) E.Leach
B. G. P. Murdock
C. T. Parsons
D. E. Vogel ve N. Bell
E. M. Poster

8. Modern dünyadaki toplumları ekonomik, siyasal ve toplumsal faktörlere bakarak dört grup altında toplayan Giddens'a göre aşağıdakilerden hangisi bu grup arasında yer almaz?
A) Birinci dünya toplumları
B) Üçüncü dünya toplumları
C) Geleneksel toplumlar
D) Yeni sanayileşen ülkeler
E) İkinci dünya toplumları

9. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Marxistler arasında adı geçen önemli marxist teorisyenlerin kullandığı kavramlardan biri değildir?
A) Hegemonya
B) Kitle kültürü
C) Kültür endüstrisi
D) Eleştirel teori
E) Organik dayanışma

10. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Postmodern teoriler modern olarak adlandırılan çağın bilim anlayışına eleştirel yaklaşırlar.
B) Postmodernizm modernizmle uyum halinde ve onun devamı niteliğinde gelişmiştir.
C) Postmodern teoriler toplumsal dünyaya eleştirel yaklaşıma benzer bir tutumla yaklaşırlar.
D) Postmodern yaklaşım diğer tüm yaklaşımlara eleştirel bakar.
E) Postmodernizmyalnızcasosyolojidedeğilsanat,müzik,edebiyat,kültürvesosyalbilimlerde de etkili olan bir yaklaşımdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim'ın toplum çözümlemesinde yer alan önemli bir kavram değildir?
A) Toplumsal düzen
B) Uzmanlaşma
C) Çatışma
D) Dayanışma
E) işbölümü

12. Amerikan Aşkıncılığı ve Romantizm akımları aşağıdaki hangi çevre yaklaşımının düşünsel temelini oluşturur?
A) Sürdürülebilirlik
B) Derin Ekoloji
C) Ekofeminizm
D) Sosyal Ekoloji
E) Eko-Kalkınma

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Aile Hâkimi'nin görevlerinden biri değildir?
Evlilik birliği sürerken eşlerin birlikte karar vermesi gerektiği durumlarda anlaşma sağlanamadığı takdirde karar vermek
4320 sayılı Yasaya ilişkin tedbir almak
Boşanma, maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, evlat edinme, vesayet, babalık, tanıma v.b. gibi aile hukukuna ilişkin davalara bakmak
Baktığı davalar esnasında çocuklar ve yetişkinlerin haklarının korunmasına yönelik her türlü eğitici, koruyucu ve sosyal tedbirleri almak
Töre cinayetlerini cezalandırmak

14.Klasik çoğulcu yaklaşım aşağıdaki kuramcılardan hangisinin temel görüşlerinden yararlanmıştır?
A) Anthony Giddens
B) C. Wright Mills
C) Talcott Parsons
D) Karl Marx
E) VVİlfredo Pareto

15. Modern toplumları, gelişen uzmanlaşma ve işbölümü sonucu bireylerin belirli rollere sahip olduğu ve başarı ve performans gibi evrensel değerlerin geleneksel değerlerin yerine geçtiği toplum olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B. F. Hozelitz
B) M. Weber
C) T. Parsons
D) K. Marx
E) E. Durkheim

16. Türkiye'de kadının aile emeği adı altında yüksek oranlarda ücretsiz olarak çalıştırıldığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hizmet
B. Tarım
C. Kültür
D. İletişim
E. Sanayi

17. Sosyal ve fiziksel dünyanın gözlem ve deneyle test edilerek inceleneceğini öne süren yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrimcilik
B) Sembolik etkileşimcilik
C) Pozitivizm
D) Marksizm
E) Organizmacılık

18. Sosyal ekolojiye göre çevre sorunlarının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) insanların kendilerini diğer varlıklardan üstün görmesi
B) Hiyerarşik bir toplum yapısında kapitalizmin yaşam tarzı olarak benimsenmesi
C) Ekosistem insanlarının doğal afetler ve ekonomik değişmelerden en kolaylıkla etkilenen grup olması
D) Biyosfer insanlarının dünyanın her yerinden kaynak temin edebilecek ekonomik güce sahip olması
E) Teknolojik gelişme ve mineral kaynakların tüketimiyle doğanın kirliliği emebilme kapasitesi arasında ters orantılı bir ilişki olması

19. Yorumlayıcı yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bazı kültürlerin kurallarının diğer kültürlerde geçerli olmayabileceğini kabul eder.
B) Bütün bilimlerin kullandığı tek bir yöntem olduğunu, bilimin tek bir mantığı olduğunu savunur.
C) Sosyal bilimlerde de doğa bilimlerindeki gibi deney ve gözlem kullanılması gerektiğini savunur.
D) Köklerini A. Comte ve E. Durkheim'ın düşüncelerinden alır.
E) Toplumsal gerçekliği insan öznelliğinden bağımsız, dışsal bir gerçeklik olarak görür.

20. Gramsci'nin "hegemonya" kuramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hegemonya 'ideoloji' aracılığıyla işler.
B) Hegemonya'nın başarıldığı esas alan üstyapılar alanıdır.
C) Sürekli hegemonya yoktur; hegemonya somut tarihsel durumlarda sadece kurulabilir.
D) Hegemonya'nın kazanılması, bağımlı sınıfların topyekün bir biçimde teslim alınması demektir.
E) Hegemonya'nın temel kaynağı bağımlı sınıfların rızasıdır.

21. "Kültürel gecikme" kavramı aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?
A) T.W. Adorno
B) H. Gans
C) W. Ogburn
D) R. Williams
E) P. Burke

22. Kültürel kimlikler için başlangıçta normal ve doğal olduğu varsayılan ancak farklı düzlemlerde homofobi, heterofobi, zenofobi, islamofobi ve ırkçılık olarak ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnosantrizm
B) Kültürel determinizm
C) Kültürel etkileşim
D) Kültürel rölativizm
E) Kültürel çeşitlilik

23. Kitle iletişimi araştırmalarının 1940-1960'lardaki ikinci evresini kapsayan, etki araştırmalarının egemen olduğu, izleyicinin doğasını ve medyanın hangi koşullar altında bilgide, tutumda ve davranışta değişikliğe yol açtığını araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanımlar-doyumlar yaklaşımı
B) Propaganda analizi
C) Güçlü etkileryaklaşımı
D) Sınırlı etkileryaklaşımı
E) İşlevselci yaklaşım

24. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ihlal eden, toplumsal norm ve değerlere uymayan davranışları ifade eder?
A) Anomi
B) Sapma
C) Yabancılaşma
D) Çekingenlik
E) Uyumsuzluk

25. Aşağıdakilerden hangisi Lemert'in sapmaya ilişkin sınıflandırmasında yer alan birincil sapmaya örnek olarak verilemez?
A) Toplum tarafından alkolik olarak tanımlanan birinin başka sapma davranışlara da yönelmesi
B) Okulu asma
C) Yasal yaşın altında içki kullanımı
D) Sokağa tükürme
E) Bir gencin partide sarhoş olması

26. Aile üyelerinden birisinin şizofren olduğu ailelerle çalışma yapan fenomenolojik psikiyatrist aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Poster
B) D. Cooper
C) E. Vogel ve N. Bell
D) E. Leach
E) R.D.Laing

27. Medya teknolojilerinin toplumların gelişiminde oynadıkları rolü inceleyen, bu teknolojiler sayesinde insanlar ve toplumlar arasındaki zaman ve mekân engellerinin aşılarak, dünyanın "küresel bir köy" olduğunu öne süren yaklaşımın temsilcisi kimdir?
A) Harold Laswell
B) Stuart Hali
C) Raymond Williams
D) Marshall McLuhan
E) Jean Baudrillard

28. İnsanların gelir, zenginlik, güç, saygınlık, statü, yaş, toplumsal cinsiyet, ırk, etnik ve sınıf temelinde hiyerarşik farklılaşmasını en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal tabakalaşma
B) Ekonomik eşitsizlik
C) Statü grupları
D) Sınıfsal eşitsizlik
E) Gelir eşitsizliği

29. Aşağıdaki çevresel yıkımlardan hangisi canlılar için zararlı ultraviole ışınlarının yeryüzüne kolaylıkla ulaşmasına yol açar?
A) Hava kirliliği
B) Ozon tabakasının delinmesi
C) Su kirliliği
D) Erozyon
E) Asit yağmurları


30. Luhmann'ın sistem teorisinden yola çıkan, peygamberlerin sözlü iletişim dilini kullandığını ileri süren, önceki semboller sistemi tabakasıyla ilişki kuran teori ve teorisyen ikilisi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Fenomenolojik yaklaşım - Eliade
B) Sosyal psikolojik yaklaşım - Weber
C) Toplumsallık yaklaşımı - Durkheim
D) İletişimsel yaklaşım - Pace
E) Tarihsel materyalist yaklaşım - Marx

Cevaplar : 1-D / 2-C / 3-E / 4-C / 5-A / 6-E / 7-D / 8-C / 9-E /10-B /11-C /12-B /13-E /14-C /15-A /16-B /17-C /18- B /19- A /20-D /21-C /22-A /23-D /24-B /25-A /26-E /27-D /28-A /29-B /30-D

...........................................................................................................................

2011 SOSYOLOJİYE GİRİŞ ARA SINAV SORU-CEVAPLAR A GRUBU

1.

I. Bilimciler hiçbir değer pozisyonunu benimsememeli, nesnel olmalıdırlar.

II. Bilimin amacı gizli durumda bulunan toplumsal gerçekleri açığa çıkartmaktır.

III. Sosyal araştırmanın amacı toplumsal ilişkileri dönüştürmektir.

Yukarıdaki düşüncelerden hangileri eleştirel yaklaşıma aittir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III2. Aşağıdakilerden hangisi nitel yöntemin özelliklerinden biridir?

A) Temsili ömeklemlerden veri toplayarak verilerini araştırma evrenine genellemesi

B) Bireylerin sosyal eylemlerinin ardında yatan nedenleri anlamaya çalışması

C) Araştırmacıların nesnel olması gerektiğini savunması

D) Standartlaştırılmış ve yapılandırılmış veri toplama araçları kullanması

E) Hipotezlerini araştırmanın başında oluşturması3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevlerinden biridir?

A) Toplumsal hareketliliğin artırılması

B) Bireyin suça itilmesini ve toplumdan dışlanmasını önlemesi

C) Rekabeti özendirmesi, artırması

D) Bireyin toplumsal cinsiyet algısını kazanması

E) Bireyin statü kazanması4. Emile Durkheim'ın gelişiminde önemli bir rol oynadığı kabul edilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Post-modernizm

B) Feminizm

C) Toplumsal eylem yaklaşımı

D) Sembolik etkileşimcilik

E) Yapısal işlevselcilik5. Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A) Doğa bilimlerinde bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerinin kullanılabilmesi

B) Doğa bilimlerinde araştırma nesnelerinin kesin ölçümler yapmaya uygun olması

C) Doğa bilimlerinde bilimcinin, incelediği nesneleri etkileyememesi

D) Doğa bilimlerinde deneylerin tekrarlanması sayesinde geleceğe ilişkin kesin tahminlerin yapılabilmesi

E) Doğa bilimlerinde doğal olgu ve olayların diğer olay ve olgularından izole edilerek incelenebilmesi 46. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Postmodern yaklaşım diğer tüm yaklaşımlara eleştirel bakar.

B) Postmodern teoriler toplumsal dünyaya eleştirel yaklaşıma benzer bir tutumla yaklaşırlar.

C) Postmodern izm modemizmle uyum halinde ve onun devamı niteliğinde gelişmiştir.

D) Postmodern teoriler modem olarak adlandırılan çağın bilim anlayışına eleştirel yaklaşırlar.

E) Postmodern izm yalnızca sosyolojide değil sanat, müzik, edebiyat, kültür ve sosyal bilimlerde de etkili olan bir yaklaşımdır.7. Rostow, ekonomik büyümenin aşamaları isimli çalışmasında geleneksel toplumların beş aşamadan geçerek modem olduklarını belirtir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu aşamalar arasında yer almaz?

A) Yaygın tüketim aşaması

B) Komünal toplum aşaması

C) Kalkış aşaması

D) Geleneksel toplum aşaması

E) Olgunluk aşaması hangisi8. Azgelişmişlik durumunun çevre ülkelerin merkez ülkelerle kurdukları bağımlılık ilişkisinin sonucu olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. VVallerstein

B) R. Robertson

C) K. Marx

D) A. Frank

E) A. Giddens9. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir?

A) Akıl

B) Özgürlük

C) Birey

D) Adalet

E) Gelenek10. Bu küresel bir olgu muydu yoksa sadece ingiltere'de ya da ingiltere'nin belirli bir bölgesinde mi oldu?

Buna göre yukarıdaki soru tipi sosyolojik araştırmalarda sorulan soru türlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Olgusal soru

B) Karşılaştırmalı soru

C) Teorik soru

D) Odaklama soruları

E) Gelişimsel soru11. Farklı ideolojilerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sosyalizm burjuva sınıfının ideolojik yapılanması sonucu ortaya çıkmıştır.

Sosyal demokrasiye göre piyasa ekonomisi içinde devlet müdahalesi kesinlikle olmamalıdır.

Faşizm sınıfların eşitliğini esas alır.

Muhafazakârlık Fransız Devrimi ile ortaya çıkan bireycilik, eşitlik, özgürlük ve halk egemenliğine karşı ortaya çıkmıştır.

Neoliberalizme göre piyasa ekonomisi devletin denetimi altında işlemelidir.12. Avrupa Birliği aşağıdaki birlikteliklerden hangisini kapsamaz?

A) Dinsel birlik

B) Kültürel birlik

C) Anayasal birlik

D) Ekonomik birlik

E) Siyasal birlik13. Max Weber'in güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetinin liderin olağanüstü olduğuna inanılan nitelikli inden kaynaklandığını ifade ettiği otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel

B) Karizmatik

C) Patrimonyal

D) Patriyarkal

E) Yasal-akılcı14. II.Dünya Şavaşı'ndan 1970'lerin sonuna kadar hakim olan sermaye birikim modeli ve üretim örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postfordizm

B) Refah devleti

C) Ford izm

D) Neoliberalizm

E) Küreselleşme


15. Comte'un insan toplumları için önerdiği evrimsel gelişme modeline göre insan düşüncesi ve insan toplulukları belirli aşamalardan geçerek ilerler. Buna göre insan düşüncesinin bütün olgu ve olayları bilimsel olarak açıklamaya çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapitalist aşama

B) Pozitif aşama

C) Metafizik aşama

D) Teolojik aşama

E) Feodal aşama16. Aşağıdakilerden hangisi 1980'lerden sonra uygulanmaya başlanan neoliberal ekonomi politikalarının özellikleri arasında ver almaz?

A) Uluslararası sermaye birikimi

B) Serbest piyasa

C) Devletin ekonomik alana müdahalesinin olmaması

D) özelleştirme

E) Güçlü devlet yapısı17. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu yaklaşımın siyasal partilerle ilgili değerlendirmelerinden biri değildir?

A) Siyasal partilerin yalnızca belirli ve sınırlı bir toplumsal kesimi temsil etmesi

B) Siyasal partiler arasında rekabetin gerekli olması

C) Siyasal partilerin parlamento için temsilcilerin seçilmesine olanak tanıyan organizasyonlar olması

D) Siyasal partilerin halkın desteğini sağlayarak devlet iktidarının kontrolünü ele geçirmeye çalışması

E) Siyasal partilerin istikrarlı bir örgüte sahip siyasi topluluklar olması18. Aşağıdakilerden hangisi G.P. Murdock'un evrensel aile görüşüne karşı verilen bir örnektir?

A) Berdel

B) Türkiye'de kırsal kesimde yaşayan geniş aileler

C) Kibutz aileleri

D) Taygeldi ailesi

E) Boşanmış aileler19. Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Le Play Okulu

B) Chicago Okulu

C) Frankfurt Okulu

D) Annales Okulu

E) Birmingham Okulu20. Araştırmacı tarafından belirli kriterlere göre seçilerek, önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan bir grup insanla yapılan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapılandırılmış görüşme

B) Anket

C) Derinlemesine görüşme

D) Odak grup görüşmesi

E) Yapılandırılmamış gözlem21. Aşağıdakilerden hangisi kadını işgücü piyasası içerisindeki yerini tanımlayan olgulardan biri değildir?

A) Vasıflı işçi kullanan sektörlerde çalışması

B) Sosyal güvenceden yoksun olması

C) ikincil statüde ve alta sıralanması

D) Piyasa dışına atılma olasılığının yüksek olması

E) Ekonomik dalgalanmalardan çabuk etkilenmesi22. Aşağıdakilerden hangisi Parsons "a getirilen en önemli T. eleştiridir?

A) Birincil sosyalizasyonu aileden alması

B) Geniş aileyi norm olarak alması

C) Ataerkil burjuva ailesini norm olarak alması

D) Ailenin eğitim işlevini yok sayması

E) Kırsal aileyi norm olarak alması23. Robertson'un küreselleşmenin tarihsel gelişim sürecinde, küresel düzeyde savaşlar ve çatışmaların oluşması hangi aşamayı ifade eder?

A) Kalkış aşaması

B) Belirsizlik aşaması

C) Oluşum aşaması

D) Başlangıç aşaması

E) Hegemonya mücadele aşaması24. Aşağıdakilerden hangisi ailenin dikey genişlemesine bir örnektir?

A) Birden fazla evlilik

B) Eşlerden birinin anne-babasının aileye katılması

C) Çocukların evlenmesi

D) Evlatlık alınması

E) Çocukların doğması25. Adam Smith piyasa ekonomisinin gelişmesi için girişimcilerin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini savunmaktadır.

Bu ifadeye göre Smith, girişimcilerin piyasa içinde ellerine geçen bu gücü kendi çıkarları için kullanmasının önüne nasıl geçileceğini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

A) Üretimin gelişmiş işbölümü temelinde gerçekleşmesiyle

B) Ücretler seviyesinin yüksek tutulmasıyla

C) Devletin girişimcilerin çıkarlarını engelleyen kanunlar koyması yoluyla

D) Tam rekabetçi piyasa koşullarıyla

E) Girimcinin kendisinin ve tüketicinin faydasını korumasıyla26. "Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı" (1936) isimli önemli denemesinde, yeniden üretimin bir kez kitlesel temele oturmasıyla sanatsal yapıtlarının benzersiz, büyüleyici olma niteliklerini yitirdiklerini belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) T. W. Adomo

B) H. Marcuse

C) W. Benjamin

D) P. Picasso

E) W. Kandinsky27. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe bir örnektir?

A) Bir bölüm şefinin genel müdür yardımcılığına terfi olması

B) Bir iş adamının iflas ederek ücretli işçi olarak işe başlaması

C) Bir doktorun çalıştığı hastanede başhekim olması

D) Bir işçinin üniversiteyi bitirerek bankacı olması

E) Bir inşaat işçisinin işinden ayrılarak temizlik işçisi olarak çalışmaya başlaması28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Aile Hâkimi'nin görevlerinden biri değildir?

A) Boşanma, maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, evlat edinme, vesayet, babalık, tanıma v.b. gibi aile hukukuna ilişkin davalara bakmak

B) 4320 sayılı Yasaya ilişkin tedbir almak

C) Töre cinayetlerini cezalandırmak

D) Evlilik birliği sürerken eşlerin birlikte karar vermesi gerektiği durumlarda anlaşma sağlanamadığı takdirde karar vermek

E) Baktığı davalar esnasında çocuklar ve yetişkinlerin haklarının korunmasına yönelik her türlü eğitici, koruyucu ve sosyal tedbirleri almak29. Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx'a göre bir "toplumun üst yapısı"nı oluşturan kurumlardan biri değildir?

A) Üretim tarzı

B) Din

C) Kültür

D) ideoloji

E) Siyaset30. İktisat sosyolojisinin çalışma konusunu açıklayan en jyj ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir ülkenin ekonomi politik yapısını ve iktidar ilişkilerini analiz eder.

B) Kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını analiz eder.

C) insan ilişkileri sonucu oluşan kurum ve yapıları analiz eder.

D) Ekonomiye konu olan tutum ve davranışları, üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin toplumsal temelini analiz eder.

E) Bu günün ekonomik yapısını anlayabilmek için geçmişteki iktisat politikalarını analiz eder.CEVAPLAR

1- D / 2- B / 3- A / 4- E /5- A/6- C/7- B/8- D/9- E/10- B/11- D/12- A/13- B/14- C/
15- B/16- E/17- A/18- C/19- E/20- D/21- A/22- C/23- E/24- B/25- D/26- C/27- E/28- C/29- A/30- D

...........................................................................................................................

2011 1.SINIF FİNAL SOSYOLOJİYE GİRİŞ

A grubu Sorular ve Cevaplar

1. Teorilerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Teori, olgular arasındaki ilişkileri açıklamak amacıyla örgütlenmiş gözlemler,koşullar, tanımlar, kavrarnlar, ilkeler sistemidir.
B) Diğer teorilere oranla daha fazla ve çeşitli toplumsal olay, davranış ve ilişkiyi açıklayabilme gücüne sahip olan teori, diğer teorilerden daha üstün kabul edilir.
C) Teori, bazıları empirik olarak test edilebilir olan ve birbiriyle ilişkili olan bir dizi önermeden oluşur.
D) Teoriler bilgiyi nasıl biriktireceğimizi ve nasıl anlamlandıracağımızı gösterirler.
E) Yapısı diğer teorilerden daha karmaşık olan teoriler daha üstün kabul edilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim'ın toplum çözümlemesinde yer alan önemli bir kavram değildir?
A) Uzmanlaşma
B) Toplumsal düzen
C) Dayanışma
D) Çatışma
E) işbölümü

3. Sosyolojide "pozitivist sosyoloji" olarak bilinen geleneği kuran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saint Simon
B) Emile Durkheim
C) Auguste Comte
D) Max Weber
E)Karl Marx

4. Karl Marx'ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Üretim ilişkileri
B. Üretim teknikleri
C. Dayanışma
D. Sosyal statü
E. Üst yapı

5. Küreselleşme kavramı ile küresel ile yerel olanın içice geçtiğini; hem bir aynılaşma hem de bir farklılaşma sürecinin yaşandığını iddia eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A. T. Parsons
B. A. Frank
C. Robertson
D. A. Giddens
E. I. Wallerstein

6. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir?
A) Survey
B) Deney
C) Yapılandırılmış gözlem
D) Yarı deney
E) Yarı yapılandırılmış gözlem

7. Wallerstein'ın sermayenin uluslararası dolaşımı ve kapitalizmin uluslararası örgütlenmesi temelinde açıkladığı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bağımlılık
B. Dünya Sistemi
C. Küreselleşme
D. Modernleşme
E. Emperyalizm

8. Weber'in otorite tipleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geleneksel otorite tipinin patriyarkal ya da patrimonyal sistemlerde görülmesi
B) Yasal-akılcı otorite tipinde iktidar meşruiyetini liderin olağan niteliklerinden alması
C) Yasal-akılcı otorite tipinde gelenekler ve göreneklerin iktidar için son derece önemli olması
D) Geleneksel otorite tipinde toplumsal değişme hızının çok fazla olması
E) Yasal-akılcı otorite tipindeki liderlerde kutsallık ve kahramanlık özelliklerinin aranması

9. Bourdieu,bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip oldukları dilsel yeterlilik, sosyal tarz, görgü vb. kültürel niteliklerine ne ad vermiştir?
A) Sembolik sermaye
B) Ekonomik sermaye
C) Lokal sermaye
D) Sosyal sermaye
E) Kültürel sermaye

10. Bölgeselleşme süreci sonucunda dünya ekonomisinin eski zamanlara göre daha az oranda bütünleştiğini iddia eden küreselleşme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönüşümcüler
B) Küreselleşme karşıtları
C) Küreselleşme yandaşları
D) Kuşkucular
E) Küreselleşmeciler

11. "Kültürel gecikme" kavramı aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?
A. T.W. Adorno
B. H. Gans
C. W. Ogburn
D. R. Williams
E. P. Burke

12. "İktidar Seçkinleri" adlı çalışmasında iktidar elitlerinin analizini yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gaetano Mosca
B. Mehmet Turhan
C. Wilfredo Pareto
D. Talcott Parsons
E. C. Wright Mills

13. Türkiye'de kadının aile emeği adı altında yüksek oranlarda ücretsiz olarak çalıştırıldığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet
B) Tarım
C) Kültür
D) iletişim
E) Sanayi

14. Robertson'un küreselleşmenin tarihsel gelişim süresinde, uluslararası ilişkilerin formalleşmeye başlaması, yurttaş ve insanlık kavramlarının belirginleşmesi hangi aşamayı ifade eder?
A) Başlangıç aşaması
B) Belirsizlik aşaması
C) Hegemonya mücadele aşaması
D) Kalkış aşaması
E) Oluşum aşaması

15. T. Parsons'a göre ailede yetişkin kişiliklerin sabitlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Kız çocukların silah ve benzeri oyuncaklarla oynamaları
B) Erkek çocukların oyuncak bebekle oynamaları
C) Okuldan çok evde sosyalizasyona önem verilmesi
D) Kültürün içselleştirilmesi
E) Okullara kültürel etkinlikler dersi konması

16. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi laiklik ilkesinin esaslarından biri değildir?
A) Dinler ve inançlar arası hiyerarşi
B) Din ve vicdan özgürlüğü
C) Düşünce özgürlüğü
D) Seküler bir hukuk anlayışı

E) Devletin ve dinlerin kendi özerkliğine sahip olması
17. Gordon Child'e göre aşağıdakilerden hangisi ilk kentleri, neolitik köylerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Tabakalaşma sistemi içinde kral, rahip,Tabakalaşma sistemi içinde kral, yönetici sınıf ve çiftçilerin yer alması
B) Tarımdan elde edilen artı ürünün çiftçiler arasında eşit olarak paylaşılması
C) Resim, heykel gibi sanatsal yapılar yapma ve soyut düşünme yeteneğinin gelişmesi
D) ilk kentler ekonomisinin tarımdan elde edilen artı ürüne dayanması
E) Takvim ve matematik kullanılmaya başlanması

18. Hukukun zaman içinde değişim ve gelişimini inceleyen hukuk sosyolojisi hangisidir?
A) Hukuki Tipoloji
B) Makro Hukuk Sosyolojisi
C) Mikro Hukuk Sosyolojisi
D) Sistematik Hukuk Sosyolojisi
E) Jenetik Hukuk Sosyolojisi

19. Weber'e göre aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizm için gerekli dinsel kaynaklı değerlerden biri değildir?
A. Sınırlama
B. Tutumluluk
C. Çalışkanlık
D. Harcama
E. Dürüstlük

20. Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx'a göre kapitalist toplumun temel özelliklerinden biridir?
A) Kapitalist toplumda işçinin aldığı ücretin onun bilgi ve becerisine dayanması
B) Kapitalist toplumun üretiminin rasyonel ilkelere dayanması
C) Kapitalist sistemin artı-değer üretimi üzerine kurulması
D) Kapitalist toplumda bireyin sınıfsal konumunun eğitim, gelir ve tüketime dayanması
E) Kapitalist toplumda tam rekabetçi piyasa koşullarının ekonomik dengeyi sağlaması

21. Aşağıdakilerden hangisi Kehrer'in din ve aile arasındaki ilişkiler için önerdiği inceleme konularından biri değildir?
A. Aynı toplum içinde evlenmenin dinle ilişkisi
B. Ailenin benimsediği "eğitimle ilgili değerler" ve bunların dinle ilgisi
C. Evliliğin devamında çocuk sayısının dinle ilişkilendirilmesi
D. Başka bir gruptan eş seçmenin dinle ilişkisi
E. Ailenin mezhebi ve dinle ilişkisi

22. Bireyin toplum içindeki konumunun ve sahip olduğu saygınlık durumunun diğer insanların gözüyle değerlendirilmesini en ivi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisi?
A) Toplumsal değer
B) Toplumsal rol
C) Toplumsal hareketlilik
D) Toplumsal statü
E) Toplumsal norm

23. Kitle iletişimi araştırmalarının 1940-1960'lardaki ikinci evresini kapsayan, etki araştırmalarının egemen olduğu, izleyicinin doğasını ve medyanın hangi koşullar altında bilgide, tutumda ve davranışta değişikliğe yol açtığını araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) işlevselci yaklaşım
B) Sınırlı etkiler yaklaşımı
C) Güçlü etkiler yaklaşımı
D) Kullanımlar-doyumlar yaklaşımı
E) Propaganda analizi

24. Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?
A) Siyasi otoritelerin öne sürdüğü bilgi ve düşünceleri doğrulamak
B) Olgular arasında nedensellik ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri gözlem yoluyla sınamak
C) Doğruluğu ispatlanmış ilişkileri genelleyerek soyut yasalar ve teoriler haline getirmek
D) Yasa ve teorilere dayanarak incelediği olguya ilişkin gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak
E) Gözlem yoluyla konusunu oluşturan olguları kavramak, betimlemek, sınıflandırmak

25. Kaçakçılık, yasa dışı kumar oynatmak, uyuşturucu ticareti, fahişelik, koruma için haraç alma gibi etkinlikler aşağıdaki suç türlerinden hangisine bir örnektir?
A) Duygusal suçlar
B) Beyaz yakalı suçlar
C) Örgütlü suçlar
D) Teknolojiye dayalı suçlar
E) Sibersuç

26. Eğitim sistemlerinin toplumun egemen güçlerinin toplumsal denetimlerini sağlamak üzere yapılandığını savunan yaklaşım ağaşıdakilerden hangisidir ?
A. Yapısal-İşlevselci Yaklaşım
B. Çatışmacı Kuramlara Dayalı Yaklaşım
C. Bilgi Sosyolojisi Yaklaşımı
D. Yorumsamacı Yaklaşım
E. Fenomenolij Sosyoloji Yaklaşımı

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Klasik Marksist Yaklaşımın medya analizi çerçevesinde geçerli olamaz?
A) Medyanın belli bazı görüşleri ve düşünceleri yaygınlaştırırken, bunun dışındakileri dışlaması
B) Medyanın egemen sınıfın ideolojisini etkin kılan bir role sahip olması
C) Egemen sınıfın alt sınıfları yönlendirmek için medyayı kullanması
D) Medyanın tüm toplumsal kesimlerin görüşlerini ve düşüncelerini eşit bir şekilde yansıtması
E) Medya kurumlarının mülkiyetinin ve kontrolünün kapitalist sınıfın elinde olması

28. Reaksiyoner toplumlarda eğitimin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmiş toplum düzenlerinin ve ahlâk sistemlerinin aynı şekilde devam ettirilmesi
B) Kültürel değişim ve yeni bir ideoloji ahlâkı kazandırma işlevinin yerine getirilmesi
C) Liberal-entellektüel bireyler yetiştirilmesi
D) Eğitime yüklenmiş özel bir işlevin bulunmaması
E) Toplumsal değerlerin kökten değiştirilmesi

29. Ortaklık Etiği hangi çevre yaklaşımının etiğidir?
A) Sürdürülebilir kalkınmacılar
B) Derin Ekoloji
C) Ekofeminizm
D) Sosyal Ekoloji
E) Yeni-Malthuscular

30. Aşağıdaki Çevresel yıkımlardan hangisi canlılar için zararlı ultraviole ışınlarının yeryüzüne kolaylıkla ulaşmasına yol açar?
A. Hava kirliliği
B. Ozon tabakasının delinmesi
C. Su kirliği
D. Eroszyon
E. Asit yağmurları

Cevaplar :

1.E/2.D/3.C/4.A/5.C/6.E/7.B/8.A/9.E/10.D/11.C/12.E/13.B/14.A/15.D/
16.A//17.B/18.E/19.D/20.C/21.E/22.D/23.B/24.A/25.C/26.B/27.D/28.A/29.C/30.B

...........................................................................................................................


CEVAPLAR :

2010 SOSYOLOJİYE GİRİŞ- ARA SINAV : 1-C / 2-E / 3-B / 4-D / 5-E / 6-C/ 7-A/ 8-D/9-B/ 10-C/ 11-A / 12-D / 13-C/ 14-A / 15-C / 16-D /17-E /18-E / 19-B/ 20-C/ 21-A / 22-B / 23-D / 24-A/25-B/ 26-D / 27-E / 28-A / 29-E / 30-B

2010 SOSYOLOJİYE GİRİŞ- FİNAL SINAV : 1-A / 2-E / 3—C / 4-D / 5-E / 6-A / 7-C / 8-B / 9-E / 10-C / 11-D / 12-C / 13-E / 14-A /15-C / 16-D / 17-B / 18-A / 19-C / 20-B / 21-D / 22-B / 23-E / 24-A / 25-B / 26-D / 27-A / 28-E / 29-D / 30-B

2010 SOSYOLOJİYE GİRİŞ- BÜTÜNLEME SINAV : Cevaplar : 1-D / 2-C / 3-E / 4-C / 5-A / 6-E / 7-D / 8-C / 9-E /10-B /11-C /12-B /13-E /14-C /15-A /16-B /17-C /18- B /19- A /20-D /21-C /22-A /23-D /24-B /25-A /26-E /27-D /28-A /29-B /30-D

2011 SOSYOLOJİYE GİRİŞ- ARA SINAV : 1- D / 2- B / 3- A / 4- E /5- A/6- C/7- B/8- D/9- E/10- B/11- D/12- A/13- B/14- C/
15- B/16- E/17- A/18- C/19- E/20- D/21- A/22- C/23- E/24- B/25- D/26- C/27- E/28- C/29- A/30- D

2011 SOSYOLOJİYE GİRİŞ- FİNAL SINAV : 1.E/2.D/3.C/4.A/5.C/6.E/7.B/8.A/9.E/10.D/11.C/12.E/13.B/14.A/15.D/
16.A//17.B/18.E/19.D/20.C/21.E/22.D/23.B/24.A/25.C/26.B/27.D/28.A/29.C/30.B
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Dön 1.SINIF BÜTÜNLEME GEÇMİŞ YIL SINAV SORULARI

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir